Gebruikersvoorwaarden Plingspot

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Het gebruik van de Dienst is voorbehouden aan klanten van [onderneming]. Hierna te noemen “De Onderneming”.

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de Social Wifi Hotspot van De Onderneming. Je kan deze voorwaarden downloaden en printen Plingspot https://plingspot.com/gebruikersvoorwaarden/.

De Onderneming maakt voor de Dienst gebruik van de diensten van Plingspot. De Privacy Statement van Plingspot is dan ook mede van toepassing op de Dienst.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan: Plingspot: de besloten vennootschap RavoConnect B.V., kantoorhoudende te (1017 XD) Amsterdam, aan de Weteringschans 165 (KvK nummer 56851170).; Dienst: de dienst die De Onderneming aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in artikel 4.1; Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de Dienst; Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden; Inloggegevens: de gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden om toegang te krijgen tot de Social Wifi Hotspot; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties; Overeenkomst: de overeenkomst tussen De onderneming en Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Dienst; Partij: een partij (de Gebruiker en/of De Onderneming) bij deze Gebruiksvoorwaarden; Privacy Statement: het privacy statement van Plingspot, beschikbaar via Plingspot.com/privacy; Randapparaat: het apparaat waarmee de Gebruiker verbinding maakt met de Social Wifi Hotspot; Router de wireless network router die De Onderneming ten behoeve van het aanbieden van de Social Wifi Hotspot geïnstalleerd heeft; Social Wifi Hotspot de verbinding met de Router die door De Onderneming aan de Gebruiker ter beschikking gesteld wordt

Artikel 2 Algemeen

2.1 De Onderneming en/of Plingspot is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden worden voor het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.

2.2 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker of van derden op het gebruik van de Dienst van de hand.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en met zijn Inloggegevens inlogt op de Social Wifi Hotspot.

Artikel 4 Gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst biedt Gebruikers de mogelijkheid om door middel van de Social Wifi Hotspot verbinding te maken met internet. De Dienst is uitdrukkelijk geen openbare elektronische communicatiedienst in de zin van de Telecommunicatiewet.

4.2 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker inloggen met zijn Facebookprofiel, zijn e-mailadres achterlaten of anderszins zijn gegevens beschikbaar stellen aan Plingspot. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan hiervoor andere gegevens dan de eigen, persoonlijke gegevens van de Gebruiker te gebruiken. Meer informatie over de gegevens die van Gebruiker worden verzameld is te vinden in de Privacy Statement.

4.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van zijn Inloggegevens worden verricht.

4.4 Het is Gebruiker niet toegestaan misbruik te maken van de Social Wifi Hotspot. Onder misbruik wordt mede verstaan: a. Gebruik in strijd met enige wettelijke verplichting, in het bijzonder inbreuk op de auteursrechten van derden; b. Gebruik waardoor storingen in de Dienst kunnen ontstaan; c. Gebruik van filesharing programma’s; d. Gebruik van programma’s die veel bandbreedte gebruiken, zoals bijvoorbeeld video VOIP diensten. 4.5 Bij een vermoeden van misbruik als bedoeld in artikel 4.4 kan Plingspot of De Onderneming wettelijk verplicht zijn de bevoegde instanties op de hoogte stellen van dat vermoeden. Indien Plingspot of De Onderneming daartoe wettelijk verplicht is of anderszins daartoe aanleiding ziet, zullen gegevens over de Gebruiker verstrekt worden aan die bevoegde instanties.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaringen
5.1 De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat hij van de Dienst maakt. Wanneer Plingspot en/of De Onderneming schade lijdt door misbruik als bedoeld in artikel 4.4 of anderszins, wordt die schade per overtreding begroot op ten minste €500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis. Dit laat onverlet het recht van Plingspot of De Onderneming op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

5.2 Gebruiker vrijwaart Plingspot en/of De Onderneming tegen aanspraken van derden, die stellen dat Gebruiker inbreuk maakt en/of heeft gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van deze derden. Onder aanspraken van derden wordt (mede) begrepen claims tot vergoeding van schade, kosten van juridische bijstand en overige kosten verband houdende met de gestelde inbreuk.

5.3 De Gebruiker is jegens Plingspot en/of De Onderneming aansprakelijk voor, en vrijwaart De Onderneming volledig tegen, alle schade en kosten die Plingspot en/of De Onderneming lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Plingspot en/of De Onderneming gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

5.4 Plingspot en/of De Onderneming mogen ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Plingspot en/of De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

5.5 Toegang tot de Dienst voor een Gebruiker staat volledig ter discretie van Plingspot. Plingspot en De Onderneming zijn te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen met betrekking tot de Dienst aan te brengen, (ii) de Dienst (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen in geval van maar niet beperkt tot schending van de Overeenkomst, handelingen die kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Plingspot, haar werknemers of De Onderneming, onderbreking van de toegang van andere Gebruikers of netwerken, en schending van toepasselijke wet- en regelgeving, en (iii) de toegang tot de Dienst voor Gebruiker te blokkeren in verband met een vermoeden van misbruik als omschreven in artikel 4.4.

5.6 De Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

5.7 De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Plingspot en/of De Onderneming sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en integriteit van de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 6 Filtering en beveiliging

6.1 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Plingspot en/of De Onderneming het gebruik van de Dienst door Gebruiker met automatische systemen beheert en beperkt. In het bijzonder kunnen onder andere de volgende technieken gebruikt worden om misbruik als omschreven in artikel 4.4 vast te stellen en te voorkomen: a. Layer7-filtering b. Blokkering door middel van firewalls c. Whitelisting/blacklisting van ip-adressen en/of domeinnamen.

6.2 Het dataverkeer tussen het Randapparaat en de Router wordt onversleuteld verstuurd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van het dataverkeer tussen het Randapparaat en de Router tegen elke onbevoegde kennisname door derden.

6.3 De Gebruiker is tevens zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het Randapparaat tegen virussen, Trojans, en andere vormen van ongewenste toegang tot het Randapparaat.

Artikel 7 Privacy

7.1 Tijdens het gebruik van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan Plingspot en De Onderneming. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Plingspot en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8 Varia

8.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

8.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Plingspot of De Onderneming ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

8.3 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Plingspot aan het overblijvende gedeelte verbonden. De Onderneming zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.