Servicevoorwaarden

WiFi aangeboden door RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi en Ravonet

Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2018

Deze gratis WiFi dienst wordt aangeboden door RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi en Ravonet is een gratis openbare commerciële WiFi dienst aangeboden aan onze klanten welke onze WiFi service vervolgens aan hun klanten aanbieden (“Deze WiFi”). De WiFi apparatuur en diensten worden aangeboden door RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi en Ravonet (RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi en Ravonet wordt vanaf hier genoemd als “Plingspot” of “wij”).

Door Deze WiFi te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden (de “WiFi-servicevoorwaarden”). Naast onderstaande bepalingen gelden de Servicevoorwaarden en Algemene Voorwaarden van RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi en Ravonet. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Deze WiFi, waarbij het woord “Service” Deze WiFi betekent. In het geval dat iets in de Algemene Voorwaarden van RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi of Ravonet in strijd is zijn met een van de onderstaande Servicevoorwaarden van Deze WiFi, hebben de Servicevoorwaarden van Deze WiFi voorrang. De WiFi-Servicevoorwaarden, de Algemene Voorwaarden van RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi en Ravonet worden samen vanaf hier ‘Voorwaarden’ genoemd.

Tenzij anders zoals in ‘Disclaimer van garanties’ hieronder, wordt niets in deze voorwaarden geacht derden rechten of voordelen te verlenen.

Als u ervoor kiest om andere diensten (zoals een applicatie of website) te gebruiken met behulp van Deze WiFi, zal op uw gebruik van deze diensten de Algemene Voorwaarden van die diensten zoals ze aan u verstrekt zijn van toepassing zijn.

Privacy en beveiliging
We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van Deze WiFi, zoals wanneer en hoe lang u het netwerk gebruikt en de frequentie en omvang van gegevensoverdrachten. We kunnen ook informatie verzamelen over de geografische locaties van de WiFi-aansluitpunten via welke u verbinding maakt met het netwerk. Raadpleeg het Privacybeleid van Plingspot voor meer informatie over hoe we informatie verzamelen, gebruiken en delen.

U begrijpt dat deze WiFi, die gebruik maakt van draadloze technologieën, niet inherent veilig is en dat draadloze communicatie mogelijk niet privé is of vrij is van onderschepping of toegang door anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige beveiliging of überhaupt beveiliging, van uw apparaat en alles dat is opgeslagen op of verzonden door uw apparaat wordt.

Plingspot oefent geen controle uit over andere diensten die u mogelijk gebruikt tijdens het gebruik van Deze WiFi. Deze diensten van derden kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer of apparaat plaatsen, gegevens verzamelen of informatie bij u inwinnen. Raadpleeg voor meer informatie het toepasselijke Privacybeleid van deze diensten. Als u persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf (“PII”) verstrekt in verband met uw gebruik van Deze WiFI, zullen dergelijke gegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Plingspot.

Uw verantwoordelijkheden; Correct gebruik
U moet beschikken over een apparaat met draadloze verbinding om verbinding te maken met Deze WiFi.

We zullen u een tijdelijk IP-adres toewijzen telkens wanneer u deze WiFi opent. U mag geen ander IP- of MAC-adres in uw apparaat programmeren dat toegang te verkrijgen tot Deze WiFi.

U mag deze WiFi niet gebruiken voor ongepaste activiteiten. Voorbeelden van ongepaste activiteiten zijn, zonder beperking:

 • het aanpassen, aanpassen, vertalen of reverse-engineering van elk deel van Deze WiFi;
 • het doorverkopen, verhuren, delen of distribueren van enig aspect van Deze WiFi;
 • pogingen ondernemen om de beveiliging te doorbreken, toegang te krijgen tot, te knoeien met of ongeoorloofde delen van Deze WiFi of apparaten, accounts, apparatuur of netwerken van derden te gebruiken;
 • enige auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten die zijn opgenomen in of op Deze WiFi te verwijderen;
 • pogingen te ondernemen om informatie over andere gebruikers van Deze WiFi (inclusief gebruikersnamen en / of e-mailadressen) of andere derde partijen voor ongeoorloofde doeleinden te verzamelen of te behouden;
 • inloggen op Deze WiFi onder valse of frauduleuze voorwendselen;
 • het creëren of verzenden van ongewenste elektronische communicatie zoals “spam” of kettingbrieven naar andere gebruikers of anderszins interfereren met het plezier van andere gebruikers van deze WiFi;
 • Deze WiFi gebruiken om technologie, software of ander materiaal over te brengen in strijd met toepasselijke exportwetten en -voorschriften;
 • het verzenden van inhoud die ten onrechte uitdrukt of impliceert dat deze wordt gesponsord of goedgekeurd door Plingspot, die inbreuk maakt op, misbruik maakt van of inbreuk pleegt op de intellectuele eigendom, publiciteit, privacy of andere eigendomsrechten van een partij, of die lasterlijk, onwettig is of illegale activiteiten stimuleert of aanmoedigt;
 • het verzenden van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of andere items met een destructief karakter;
 • Deze WiFi gebruiken om te adverteren, vragen te stellen, verzenden, opslaan, posten, weergeven of anderszins obscene of onfatsoenlijke afbeeldingen of andere materialen ter beschikking stellen; of
 • Deze WiFi gebruiken voor onwettig, intimiderend, misbruik, crimineel of frauduleus doel.

U bent verantwoordelijk voor uw gedrag en het gedrag van iedereen die Deze WiFi via uw apparaat gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om transmissies over of het gebruik van onze faciliteiten te controleren, te onderscheppen en openbaar te maken, en om gebruikersinformatie te verstrekken of gebruik te maken van records en andere gerelateerde informatie onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld als antwoord op wettig proces, bestellingen, dagvaardingen of garandeert of beschermt Plingspot of een andere persoon tegen schade). Zie het Privacybeleid van Plingspot voor meer informatie. 

Beëindiging
We behouden ons het recht voor om uw gebruik van deze WiFi op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, met of zonder kennisgeving. Bij een dergelijke beëindiging worden enige en alle rechten die door Plingspot aan u zijn verleend, worden beëindigd.

Vrijwaring inhoud
Plingspot heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor gegevens, inhoud, services of producten van derden die u opent of download via Deze WiFi. Plingspot kan, maar is niet verplicht, gegevensoverdrachten blokkeren om Plingspot, dit WiFi-netwerk of het publiek te beschermen.

Vrijwaring garanties
RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi en Ravonet, haar werknemers, gelieerde ondernemingen, leveranciers of licentiegevers (de “Plingspot-partijen”) wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, legaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie of materiaal weergegeven in of toegankelijk via Deze WiFi. RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi en Ravonet wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het verwijderen, niet opslaan, foutieve levering of niet-tijdige levering van informatie of materiaal. RavoConnect, Plingspot, Pling WiFi en Ravonet wijzen alle verantwoordelijkheid af voor alle schade die voortvloeit uit het downloaden of openen van informatie of materiaal op internet via Deze WiFi.

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT: (A) DEZE WIFI NIET ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (B) ER GEEN GARANTIE OF GARANTIE IS MET BETREKKING TOT DE DEKKING, SNELHEID OF KWALITEIT VAN DEZE WIFI, (C) PLINGSPOT GEEN CONTROLE HEEFT OVER NETWERKEN VAN DERDE PARTIJEN OF LOCATIES DIE U KAN BEREIKEN IN DE LOOP VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WiFi, EN (D) U DOWNLOADT OF ANDERS ZOU MATERIAAL OF GEGEVENS VERKRIJGEN VIA HET GEBRUIK VAN DEZE WIFI OP EIGEN BEOORDELINGSVRIJHEID EN RISICO EN DAT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET RESULTAAT IS VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL OF GEGEVENS.

Zonder het voorgaande te beperken, kunnen de Plingspot-partijen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of mislukkingen bij de uitvoering die direct of indirect het gevolg zijn van natuurrampen, oorzaken buiten hun redelijke controle, inclusief, zonder beperking, internetstoringen, computerapparatuur storingen, mislukking van telecommunicatieapparatuur, storingen in andere apparatuur, stroomuitval, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, daden van God, oorlog, overheidsacties, bevelen van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, niet-uitvoering van derden, of verlies van of schommelingen in warmte, licht of airconditioning.

Schadeloosstelling
U stemt ermee in om de Plingspot-partijen te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor claims van derden die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met een inbreuk op deze Servicevoorwaarden en / of uw gebruik van Deze WiFi, met inbegrip van enige aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit alle claims, verliezen , schadevergoeding (feitelijk en voortvloeiend), rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenhonoraria, van welke aard en aard dan ook. In een dergelijk geval zal Plingspot u schriftelijk op de hoogte brengen van een dergelijke claim, rechtszaak of actie.

Schending auteursrechten
Wij reageren op kennisgevingen van vermeende schending van het auteursrecht. Als u denkt dat iemand uw auteursrechten schendt en ons hiervan op de hoogte wilt stellen, kunt u contact met ons opnemen via info@plingspot.com.

Overige bepalingen
Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving, zonder gevolg te geven aan de conflicterende wettelijke bepalingen of uw werkelijke staat of land van verblijf. U en Plingspot stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland om eventuele juridische kwesties die voortvloeien uit deze Servicevoorwaarden of WiFi op te lossen. Als om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank vindt dat een bepaling of een gedeelte van de Servicevoorwaarden niet-afdwingbaar is, blijven de rest van de Servicevoorwaarden onverminderd van kracht.

Deze Servicevoorwaarden (inclusief Plingspot Privacybeleid, Ravonet Privacybeleid, RavoConnect PrivacyBeleid, Plingspot Algemene Voorwaarden, Ravonet Algemene Voorwaarden, RavoConnect Algemene Voorwaarden en Pling WiFi Algemene Voorwaarden) vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten, geschreven of mondeling, met betrekking tot een dergelijk onderwerp . Een verklaring van afstand van enige bepaling van de Voorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is en ondertekend door Plingspot.